Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

cygi-chan
18:48
0766 8a26 390
Reposted fromkaiee kaiee viaClary Clary
cygi-chan
18:48
7606 b1d6 390
Reposted fromyikes yikes viaganzrockbar ganzrockbar
cygi-chan
18:48
4530 18e1 390
Reposted fromnutt nutt viasarkastyczna sarkastyczna

May 23 2019

cygi-chan
18:37
1646 8d1a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari

May 21 2019

cygi-chan
20:15
9584 8f9e 390
You know, right?
Reposted frombesideyou besideyou viasarkastyczna sarkastyczna
cygi-chan
20:03
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarurky rurky
cygi-chan
19:59
8973 d658 390
Reposted fromv2px v2px via8agienny 8agienny
cygi-chan
19:56
3150 fd57 390
co my wiemy o napięciu..
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
cygi-chan
19:55
2795 5704 390
sos :v
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie via8agienny 8agienny

May 19 2019

cygi-chan
11:31
Kasownik
Reposted fromPawelS PawelS via8agienny 8agienny
11:29
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaikari ikari

May 18 2019

cygi-chan
20:53


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viasarkastyczna sarkastyczna
cygi-chan
20:05
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaikari ikari

May 17 2019

08:43
6130 8710 390

cartoondads:

no pain, no pain

cygi-chan
08:42
5785 8675 390
Reposted fromsoftboi softboi viaahuramazda ahuramazda
cygi-chan
08:42
4105 7d3b 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaOkery Okery
cygi-chan
08:42
1905 5bd0 390
Reposted fromgrobson grobson via8agienny 8agienny
cygi-chan
08:41
2088 5d0e 390
cygi-chan
08:41
4110 af6d 390
Reposted fromowca owca viarurky rurky
cygi-chan
08:40
8216 f2c6 390
Reposted fromkrzywda krzywda viarurky rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl