Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

cygi-chan
21:54
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viapchamtensyf pchamtensyf
cygi-chan
18:51
5733 22d4 390
cygi-chan
18:49
9800 ba70 390
Reposted fromhrafn hrafn via8agienny 8agienny

January 06 2020

cygi-chan
20:43
7306 ed44 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapl pl
cygi-chan
17:55
7212 642f 390
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin

January 05 2020

cygi-chan
21:48
9323 be61 390
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:46
2295 ca41 390
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:46
3860 c1fe 390
Reposted fromdivi divi viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:43
5342 737c 390
Reposted fromowca owca viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:43
9911 5b38 390
Reposted fromstroschek stroschek viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:43
3444 63e7 390
Reposted fromkrzywda krzywda viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:41
3616 1b75 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:40
5183 e9cc 390
Reposted fromlllm lllm viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:19
4469 59d6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

January 02 2020

cygi-chan
08:24
4382 9f4d 390
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari

December 31 2019

cygi-chan
22:46

December 30 2019

cygi-chan
23:24
7365 1d31 390
Reposted fromteijakool teijakool viakatastrofo katastrofo
cygi-chan
23:23
2438 cc19 390
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Reposted fromhrafn hrafn viakatastrofo katastrofo

December 28 2019

cygi-chan
22:02
0515 a8c2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
cygi-chan
17:40
9584 3088 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaganzrockbar ganzrockbar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl